← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΨΑ8ΟΡ10-Ρ1Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
176905
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-10-20
Θέμα
Ανανέωση και αναδιατύπωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής πυρίμαχων και μονωτικών υλικών από μη μεταλλικά ορυκτά της «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ» στη θέση «ΡΙΤΣΩΝΑ» Κοινότητας Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΑ8ΟΡ10-Ρ1Γ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΖΗ9ΟΡ10-7ΙΘ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1688/79094
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26/07/2018
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
113
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χαλκιδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
NATURA 2000
ΟΧΙ