← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΧΑ1ΟΡ10-Ρ07
Αρ. πρωτοκόλλου
172448
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-10-20
Θέμα
Τροποποίηση της αρ.3191-129131-25-7-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.2279-107080-26-7-2018 απόφασή μας) Μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 3,25 ΜW της εταιρείας ‘’C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ Α.Ε. – Μ.ΥΗ.Σ. ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, επί του ρέματος «Ποτιστής» Δ.Ε. Ασπροποτάμου στο Δήμο Αγράφων Ν. Ευρυτανίας, με αλλαγή επωνυμίας από ‘’C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ Α.Ε. - Μ.ΥΗ.Σ. ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ σε ‘’CNI ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ Α.Ε.’’.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
CNI ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΧΑ1ΟΡ10-Ρ07/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΤΛ1ΟΡ10-ΛΗΔ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
2279/107080
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26/07/2018
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αγράφων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Ευρυτανίας
NATURA 2000
ΝΑΙ