← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΒ1ΣΟΡ10-5Ρ9
Αρ. πρωτοκόλλου
164829
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-20
Θέμα
Τροποποίηση της αρ. 851-37249-29-03-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., με δρόμο πρόσβασης μήκους 219,13 μ., της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.», με κωδική ονομασία θέσης «1402462 PETISUNA – Χ», στη θέση «Πετισούνα», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
COSMOTE Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒ1ΣΟΡ10-5Ρ9/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
71Η7ΟΡ10-9ΔΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
851/37249
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
29/03/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
509537
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4278543
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.657990
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.111330
NATURA 2000
ΟΧΙ