← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΘΓ4ΟΡ10-ΥΘΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
164763
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-20
Θέμα
Αναδιατύπωση – Τροποποίηση (προσάρτηση χερσαίου τμήματος 10 τ.μ.) της αρ. 498-23970-17-02-2015 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 2942-120331-18-07-2016 έγγραφό μας ως προς την επωνυμία, για την πλωτή μονάδα πάχυνσης εκτροφής Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, δυναμικότητας 375 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Μπογαζάκι» Αλιβερίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΓ4ΟΡ10-ΥΘΡ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΛΡΡΟΡ10-ΟΣΑ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
498/23970
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/02/2015
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
504142.100
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4245278.000
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.358250
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.049120
NATURA 2000
ΟΧΙ