← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΨΜΦΟΡ10-Κ07
Αρ. πρωτοκόλλου
164311
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-20
Θέμα
Ανανέωση της αρ.107627-2-9-2008 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) συνολικής ισχύος 1,725 MW της εταιρείας ‘’ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ’’ στις θέσεις ‘’Ρέμα Τριανταφυλλιάς’’ (ισχύς 0,975 ΜW) και ‘’Ρέμα Κρύας Βρύσης’’ (ισχύς 0,750 MW) της Τ.Κ. Πύργου Δ.Ε. Υπάτης στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨΜΦΟΡ10-Κ07/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
107627
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
02/09/2008
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λαμιέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
14834