← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΚΙΘΟΡ1Φ-9Λ9
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ. 46789/01.03.2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-19
Θέμα
Ανανέωση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. 107600-02-09-2008 και της τροποποίησής της με την Κ.Υ.Α. 198568-21.04.2011, για το έργο: «Επέκταση και Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λευκάδας και του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Διάθεσης των λυμάτων»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚΙΘΟΡ1Φ-9Λ9/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4ΑΓΝ0-Υ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
ΟΙΚ. 198568
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
21/04/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λευκάδας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Λευκάδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
214795.456
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4301794.922
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.821420
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.716700
NATURA 2000
ΝΑΙ