← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΩΚΩΟΡ1Υ-701
Αρ. πρωτοκόλλου
1553
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-18
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8588-12-12-16 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Παραγωγή: (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού – οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση – αποβουλκάνωση ελαστικών» της εταιρίας «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στα με αριθ. 277 και 278 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πλατέος, του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΚΩΟΡ1Υ-701/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω7ΩΡΟΡ1Υ-9Γ8
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
12
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλεξάνδρειας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Ημαθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
375767.77
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4501571.04
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.658260
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.532200
NATURA 2000
ΟΧΙ