← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ0ΕΙΟΡ1Ι-ΡΚΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
12676/28-02-2018
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-18
Θέμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ (ROSELANDS)» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 212 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 15.760,00 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Μ. 208Α ΓΑΙΩΝ ΠΥΛΙΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΡΜΑΡΙ» Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ΠΕ ΚΩ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ Α.Ε».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ0ΕΙΟΡ1Ι-ΡΚΟ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
780772.4224
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4085189.4802
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.873500
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
27.151600
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
10076