← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7Χ32ΟΡ1Ι-8ΨΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
12660/28-02-2018
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-18
Θέμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΡΑΛΙ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 354 ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 35.674,00 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Μ. 209 ΓΑΙΩΝ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΤΙΓΚΑΚΙ» Δ.Κ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ΠΕ ΚΩ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΑΛΙ ΚΩ Α.Ξ.Τ.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΚΟΡΑΛΙ ΚΩ Α.Ξ.Τ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Χ32ΟΡ1Ι-8ΨΥ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
785035.0712
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4086594.9083
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.884870
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
27.199880
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
10075