← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ξ1ΓΟΡ1Υ-ΣΣΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
7912
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. Α.Π. οικ:106496-22-07-2008 απόφασης της ΕΥΠΕ του υφιστάμενου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό, ισχύος 0,47 MWe, της εταιρίας ΜΠΟΖΙΝΗ Σ.-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΑΛΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένος επί του ρέματος «Καθαρό» (Μπιστρίτσα) στη Δ.Ε. Ορμας, του Δ. Αλμωπίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΛΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ξ1ΓΟΡ1Υ-ΣΣΛ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλμωπίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
323072
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4536065
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.959190
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.899410
NATURA 2000
ΟΧΙ