← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β499ΟΡ1Φ-ΚΤΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
3118/10
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-05-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για το έργο: «Υδροληψία από υφιστάμενη πηγή με σκοπό την άρδευση, η οποία βρίσκεται στη θέση Λεμονιά Τ.Κ. Λεύκης, Δ.Ε. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
Δημήτριος Μπελεχρής το Αποστόλου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β499ΟΡ1Φ-ΚΤΜ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τριφυλίας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
292709
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4103002
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.053005373977
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.670511266644
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3781