← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β499ΟΡ1Φ-4ΟΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
712
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-05-12
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5345/08/19-1-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και χοιροσφαγείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΓΕΩΡΓΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση “Τραχειώτενα” της Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΑΦΟΙ Δ. ΓΕΩΡΓΑ Ο.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β499ΟΡ1Φ-4ΟΤ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Επιδαύρου
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αργολίδας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.619262487142386
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.14098358154297