← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β49ΣΟΡ1Φ-ΦΨ3
Αρ. πρωτοκόλλου
Αρ. Πρωτ. οικ.:4495/3934
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-05-12
Θέμα
Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου/ δραστηριότητας: «Επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων του Δήμου Λευκίμης, της Κοινότητας Νεοχωρίου και του οικισμού Κάβου που βρίσκεται στη θέση «Ποταμιές» περιοχή Φοντάνα νήσου Κέρκυρας του Νομού Κέρκυρας».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Κέρκυρας
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΣΟΡ1Φ-ΦΨ3?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.379094
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.108542
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3704