← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β499ΟΡ1Θ-Γ6Φ
Αρ. πρωτοκόλλου
1229
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-05-12
Θέμα
Τροποποίηση Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Κρήτης με αρ. πρωτ.1642/21-10-2009 Έγκριση Περιβαλλοντικών του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ με κωδικό θέσης «535 ΑΜΑΡΙ», του Δ.Δ Πλατάνου,(πρώην Δήμου Κουρητών) Δήμου Αμαρίου, Π. Ε. Ρεθύμνου .
ΑΦΜ Φορέα Έργου
099951039
Φορέας έργου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΡ ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΙ ΑΧΜΕΝΤ ΜΠ ΜΟΥΡΣΙ ΟΕ SUDEL
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β499ΟΡ1Θ-Γ6Φ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αμαρίου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.248563
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.679906
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4618