← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β49ΘΟΡ1Υ-7Υ2
Αρ. πρωτοκόλλου
3121
Ημερομηνία Καταχώρησης
29 - 05 - 12
Θέμα
Ανανέωση – τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9143/10-11-05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου» της εταιρίας «Μ. Ι. Μπόλαρης και Σια Ο.Ε.» (ΑΦΜ 081897354 – Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης), που είναι εγκατεστημένη στο αγροτ. 547 Ν. Τενέδου Λακκώματος, Δ. Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
081897354
Φορέας έργου
ΜΑΡΚΟΣ Ι ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟΝ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΘΟΡ1Υ-7Υ2?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νέας Προποντίδας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.38601719402982
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.064250946044922
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5084