← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΜΛ5ΟΡ10-Ρ2Ν
Αρ. πρωτοκόλλου
1995/113711/ΠΕ2015
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 856-46293-15-3-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα ‘’Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4807-119521-7-9-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την αύξηση του συνολικού αποθηκευτικού όγκου της υφιστάμενης δραστηριότητας «Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών με ψύξη και κατάψυξη», φερόμενης ιδιοκτησίας της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, στην περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΑ» της Δ.Ε. Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΛ5ΟΡ10-Ρ2Ν/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
390
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
353
Χ (ΕΓΣΑ 87)
315405.191
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4379953.841
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.552040
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.853270
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5024