← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΡΣ9ΟΡ10-ΗΨΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
1264/68574
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 115630-05-11-1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου» του Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 197491-10-04-2012 Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε με την α.π. 4071-258584 ΠΕ 2014-19-01-2016 Απόφαση, της Υπηρεσίας μας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΡΣ9ΟΡ10-ΗΨΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
384
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
79
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
488323.000000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
4332436.000000
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4289