← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΑΛΟΡ1Κ-ΗΚ2
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ 354 / οικ. 1577 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2013
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-13
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 354 / 3138 / ΠΕΡΙΒ-9 / 13-07-2012 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και απορρυπασμένων ΑΗΗΕ καθώς και επεξεργασίας - απορρύπανσης ΟΤΚΖ, της εταιρίας ANAMET Α.Ε., στη Λ. ΝΑΤΟ στη θέση “Α. Γεώργιος” Ασπρόπυργου Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ANAMET Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΑΛΟΡ1Κ-ΗΚ2?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.0928863371795
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.5984753466743
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2388