← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕ2Ψ0-164
Αρ. πρωτοκόλλου
17955/463
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-13
Θέμα
Τροποποίηση της υπ.αρ. οικ: 185969/2029/02-06-2008 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για : α) την εκμετάλλευση ορυχείου μπεντονίτη, έκτασης 579.081 τ.μ. στη θέση ``Αγία Ειρήνη``, Δήμου Μήλου, Ν. Μήλου και β) τους χώρους απόθεσης και φυσικής ξήρανσης των προϊόντων του ορυχείου επιφανειών 34.960 τ.μ., 27.230 τ.μ., 69.200 τ.μ. και 38.660 τ.μ., στις θέσεις ``Ασπροβούναλο``, ``Χαραλαμπάκη``, ``Τσαντίλη`` και ``Αλμύρες`` αντίστοιχα του Δήμου Μήλου, Νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων, από την εταιρεία `` S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.``».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Φορέας έργου
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕ2Ψ0-164?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μήλου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
543723.908
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4066237.043
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.743450
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.491440
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
416