Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αύξησης δυναμικότητας μονάδας βουστασίου από 48 σε 250 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με 170 παράγωγα στη θέση «Δελιάσινος» Τ.Κ. Μικρής Γότιστας, Δήμου Μετσόβου, ΠΕ Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας «ΥΙΟΙ Τ. ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ Ο.Ε.»