Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12254 1 602 603 604 605 606 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
33623 02-09-14 Τροποποίηση, αναδιατύπωση και παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανίας ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής προϊόντων κυνηγίου και ανακυκλωμένου πλαστικού «Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ, ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.» στο 69ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών, θέση «Χαραϊντίνι» Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας λόγω μηχανολογικής επέκτασης και προσθήκης μονάδας αποθείωσης της μολυβδούχου πάστας των προς ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου με ταυτόχρονη παραγωγή άλατος θειικού νατρίου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
57708 23-10-17 Τροποποίηση, Ανανέωση και Αναδιατύπωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (δυναμικότητας 2000 χοιρομητέρων) και των συνοδών αυτής έργων, με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο (ισχύος 2,4MW), στη θέση «Γκαργκούλα», Δήμου Ζηρού, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα την «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
58579 21-11-17 Τροποποίηση, ανανέωση και αναδιατύπωση της με αρ. πρωτ. 2660-15.05.2008 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων συνένωσης ξενοδοχειακών μονάδων α. Elounda Bay Beach 5* δυναμικότητας 508 κλινών και β. Elounda Bay Palace 5* δυναμικότητας 463 κλινών, συνολικής δυναμικότητας 971 κλινών 5* και προσθήκη συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 700 συνέδρων στη θέση Τραχίλι, Δ.Δ. Ελούντας, Δήμου Αγ. Νικολάου, ιδιοκτησίας ΗΛΙΟΣ Α.Ε» ως προς τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
58580 21-11-17 Τροποποίηση, ανανέωση και αναδιατύπωση της με αρ. πρωτ. 2660-15.05.2008 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων συνένωσης ξενοδοχειακών μονάδων α. Elounda Bay Beach 5* δυναμικότητας 508 κλινών και β. Elounda Bay Palace 5* δυναμικότητας 463 κλινών, συνολικής δυναμικότητας 971 κλινών 5* και προσθήκη συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 700 συνέδρων στη θέση Τραχίλι, Δ.Δ. Ελούντας, Δήμου Αγ. Νικολάου, ιδιοκτησίας ΗΛΙΟΣ Α.Ε» ως προς τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
58251 09-11-17 Τροποποίηση, ανανέωση και αναδιατύπωση της με αρ. πρωτ. 868-4.9.06 Α.Ε.Π.Ο. (όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 116-5.2.08 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), για τη λειτουργία και κατασκευή της τροποποιημένης επέκτασης του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου με την επωνυμία «ATRIUM PLATINUM » κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), που αυξάνεται η συνολική δυναμικότητά του σε 946 κλίνες (επέκταση κατά 196 κλίνες), εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 40.533 τ.μ., στην περιοχή Ιξιά ΔΕ Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, ιδιοκτησίας «Ξεν-κές -Τουρ-κές Επιχειρήσεις PRESIDENTIAL A.E.», με το διακριτικό τίτλο «PRESIDENTIAL A.E.» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
57363 10-10-17 Τροποποίηση, ανανέωση και αναδιατύπωση της υπ΄ αριθμ. ΠΕΧΩ 3326-Περιβ.6-19.06.2006 Απόφασης Έγκρισης Περ-κών Όρων, έργου παιδικής κατασκήνωσης με την επωνυμία «ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ», δυναμικότητας 1020 ατόμων, λόγω εκσυγχρονισμού της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής τους για άρδευση, του φορέα εκμετάλλευσης «Παιδικές Κατασκηνώσεις Το Ξένοιαστο Μελίσσι ΕΠΕ», εντός εκμισθωμένου γηπέδου εμβαδού 60.600,0 τ.μ. στη θέση Πάνορμος (Πούντα Ζέζα), Δ. Λαυρεωτικής, Π.Ε. Αν. Αττικής, Π. Αττικής. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
55775 31-07-17 Τροποποίηση, ανανέωση και αναδιατύπωση των υπ. αρ. 17549-11.12.2006 και 17550-11.12.2006 Αποφάσεων Γεν. Γραμματέα Περ. Ιονίων Νήσων, όπως έχουν τροποποιηθεί, ως προς τη συνένωση των ξενοδοχειακών μονάδων σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα συνολικής δυναμικότητας 984 κλινών, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σε κατηγορία 5*, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Δασιά», Δ. Κέρκυρας, Περιφ. Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΔΑΣΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
26717 02-09-13 Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση της αρ. 55163/25.7.2008 ΑΕΠΟ ΓΓΠΗ «Τροποποίηση της με αρ. 8555/03 Απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας επεξεργασίας-αξιοποίησης στερεάς κόπρου ορνίθων αυγοπαραγωγής με αερόβια ζύμωση για παραγωγή οργανοχουμικού λιπάσματος των πτηνοτροφικών μονάδων αυγοπαραγωγής δυναμικότητας 80000 ορνίθων της «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» στη θέση «Χούνι» δ.δ. Μπάφρας Δήμου Ανατολής Νομού Ιωαννίνων, ως προς την ανέγερση αποθηκευτικού χώρου» ως προς την αύξηση δυναμικότητας της μονάδας (σε 35 tn/day) καθώς και κτιριακές προσθήκες της επιχείρησης «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
69317 29-09-20 Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. 15365-9-2012 Απόφασης Γενικού Διευθυντή ΧΩΠΕΠΟ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής μεθυλεστέρα (βιοντίζελ) της εταιρίας «G.F. ENERGY A.B.E.E.», στη θέση "Κόπρισια -Σουσάκι" του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
47023 28-06-16 Τροποποίηση, Ανανέωση της υπ. αρ. 94650-12-9-2006 ΚΥΑ ‘’Εγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ της ΔΕΗ A.E στον Αγιο Δημήτριο του Ν. Κοζάνης’’, καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
53032 28-03-17 Τροποποίηση, κωδικοποίηση και ανανέωση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στον χείμαρρο Μπέλιτσα, στη θέση Πατίντα, της πρώην Κοινότητας Αλμωπίας Πέλλας», της εταιρείας ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
63491 24-05-18 Τροποποίηση, λόγω αλλαγής του τρόπου πρόσδεσης δεξαμενόπλοιου τροφοδοσίας καυσίμων (πόντιση δύο ναύδετων), της με α.π. 17610-22-10-2007 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων « για τη λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Μύκονο Νομού Κυκλάδων, όπως ανανεώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει με την α.π. οικ. 43305-24-6-2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
60779 05-02-18 Τροποποίηση, λόγω αλλαγών του μήκους του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης, της με α.π. 65490-28-09-2015 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έργο, «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών και βελτίωση – επέκταση δικτύου αποχέτευσης που εξυπηρετεί την Ε.Ε.Λ. Φηρών, Δήμου Θήρας ν. Θήρας Νομού Κυκλάδων» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Νοτίου Αιγαίου gov.gr
26263 01-08-13 Τροποποίηση, λόγω εκσυγχρονισμού και επέκτασης, της υπ’ αριθμ 101122/2 - 10 - 2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής σωλήνων της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και των συνοδών έργων, η οποία λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69075 30-07-20 Τροποποίηση, λόγω εκσυγχρονισμού πλωτών εγκαταστάσεων, της ΑΕΠΟ αριθμ. 18126-1468-11-10-2011 ΓΓ ΑΔΗ-ΔΜ, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 500 τόνων-έτος, σε θαλάσσια μισθωμένη έκταση 19,98 στρ., στη θέση «Κάτω Ορλιάς» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας, της «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ» Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ηπείρου gov.gr
67178 13-03-19 Τροποποίηση, λόγω εκσυγχρονισμού, ΑΕΠΟ μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 340 τόνων ετησίως, της «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ», σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη θέση «Νήσος Γάιδαρος», Δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ηπείρου gov.gr
62842 25-04-18 Τροποποίηση, λόγω επέκτασης της δυναμικότητας και κατασκευής νέου υπόγειου καταθλιπτικού αγωγού, και συμπλήρωση για την εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία της με α.π. 22413-19-12-2006 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο, «Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης (εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης) με χρήση αιολικής ενέργειας, από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε., για την υδροδότηση του Δήμου Μήλου». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
32724 17-07-14 Τροποποίηση, λόγω επέκτασης, της με αρ.πρ. 181794-05.04.2013 Απόφασης Έγκρι-σης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της ΔΕΣΦΑ A.E που βρίσκεται στη Νήσο Ρεβυθούσα του νομού Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
30047 25-02-14 Τροποποίηση, λόγω επέκτασης, της με αρ.πρ. 188560/19.01.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης παραγωγής λιπαντικών – γράσων από αναγέννηση – αξιοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα - σαπουνέλαια), της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών του Νομού Αχαϊας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
40687 23-09-15 Τροποποίηση, λόγω κατασκευής νέου λεβητοστασίου και σιλό αποθήκευσης στερεής βιομάζας, της υπ’ αρ. 101873-02.02.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ 171103-09.06.11 και 214834-22.04.13 Αποφάσεις, της βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού από ανακύκλωση παλαιοχάρτου και παραγωγής χαρτονιού της εταιρείας "Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου – ΜΕΛ Α.Ε.", που λειτουργεί στη Γέφυρα Αγ. Αθανασίου (Κάτω Γέφυρα) νομού Θεσσαλονίκης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12254 1 602 603 604 605 606 613