Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 21 - 40 από 12487 1 2 3 4 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69869 22-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης δυναμικότητας 39.900 πτηνά του κ. Δημητριάδη Χρήστου» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «θέση Γαλλικό» του ΔΔ Περίστασης Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 1912221429) Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69868 21-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Προστασία – Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης και Ανάδειξη Υγροτόπου μέσω της κατασκευής πεζοδρομίου παρά την οδό πρόσβασης στην Μαρίνα Γουβιών», που βρίσκεται στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
69867 21-01-21 Τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 67057-26.5.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πάτρας: τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως 47+600 στο Νομό Κορινθίας» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
69866 21-01-21 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 141879-6.7.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα - Ιωάννινα» και τροποποίηση της για την προσαρμογή - συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ηπείρου gov.gr
69865 21-01-21 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 148791-15.5.2015 [ΑΔΑ: Ω8ΡΡ465ΦΘΗ-7Τ6] ΑΕΠΟ του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 305.875 τ.μ. στη θέση ‘‘ΛΑΤΖΙΜΑΣ’’ Ρεθύμνου από την εταιρεία ‘‘ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε’’», Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
69864 21-01-21 Τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 123137-4.11.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου – Πάτρας από Χ.Θ 47+600 έως 59+068 (περιοχή Δερβενίου)» (όπως ισχύει) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
69863 21-01-21 Απόφαση ανανέωσης της με αριθ. πρωτ. 30433-94-30-4-96 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ – Υπ. Εσωτερικών Απόφασης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Κατάκολου Π.Ε. Ηλείας που βρίσκεται στην περιοχή Χερσονήσου Κατάκολου Π.Ε. Ηλείας, η οποία τροποποιήθηκε με την 4793-10-10-2001 απόφαση της Δ-ντριας ΠΕ.ΧΩ. της Π.Δ.Ε. ανανεώθηκε με την 954-5-2-07 απόφαση του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., η δε χρονική ισχύς της παρατάθηκε με την 1948-105886-4-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΔΘΟΡ1Φ-Ρ7Υ) απόφαση του Γεν. Δ-ντή ΧΩ.ΠΕ.Π της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69862 20-01-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «υφιστάμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, παραγωγής ασφαλτομίγματος, διαχείρισης αδρανών υλικών και ιδιωτικής χρήσης πρατηρίου πετρελαίου κίνησης της εταιρείας «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που λειτουργεί στην περιοχή Δ.Δ. Φλόκα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69861 20-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο Ν. Ηλείας». Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69860 20-01-21 Ανανέωση και τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7666-109299-15-11-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία είχε παραταθεί με τη με αριθ. πρωτ. 2334-139384-18-01-2016 Απόφαση Παράτασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου, για το έργο «υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών ισχύος 1.168,50 kW, παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος δυναμικότητας 300 τον-ημέρα (ισχύς 281,35 kW) και παραγωγής ασφαλτομίγματος ισχύος 546,35 kW, στη θέση Φρασίνια Δ.Δ. Πρασίνου Δ. Πύργου Π.Ε. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι ΑΒΕΤΕ». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69859 20-01-21 Ανανέωση – αναδιατύπωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) λατομείου αργίλου της «Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΕ» στη θέση «ΤΣΕΡΕΜΕΝΤΕΛΙ» ΔΕ Δερβενοχωρίων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69858 20-01-21 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 14332-416-4.3.2016 Απόφασης (σε ορθή επανάληψη 5.7.2016) «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για «Μετεγκατάσταση και αύξηση δυναμικότητος μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών της εταιρείας ΑΘΑΝ. & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΟΕ, στην θέση ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ της νήσου πλατειάς του Δήμου Ναυπλιέων της ΠΕ Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Πελοποννήσου gov.gr
69856 19-01-21 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 138522-10.4.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kV του ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς (Αθήνα-Αχελώος) και ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69855 19-01-21 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84611-24.12.2002 ΚΥΑ για ΕΠΟ του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ)» όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. Α.Π οικ. 168882-18.06.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΟ-Α9Κ) Απόφαση, ως προς την κατασκευή και λειτουργία αγωγού διασύνδεσης με την μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ΤΕΡΝΑ και τον Μετρητικό Σταθμό. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69854 19-01-21 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 138522-10.4.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kV του ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς (Αθήνα-Αχελώος) και ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69853 19-01-21 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 132169-08.11.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την Αναβάθμιση και Λειτουργία της Γ.Μ. 150 kV ΜΟΙΡΕΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Π.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Κρήτης gov.gr
69852 19-01-21 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 143072-04.8.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τo Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (KYT) 400-150 kV ΔΙΣΤΟΜΟΥ. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69851 19-01-21 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 132180-23.8.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τo Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (KYT) 400-150 kV ΛΑΡΙΣΑΣ. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Θεσσαλίας gov.gr
69850 19-01-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Αττικής gov.gr
69849 19-01-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας κατασκευής παντός είδους οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας χρήσης και στρατιωτικών της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.)” που λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 21 - 40 από 12487 1 2 3 4 625