← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΑΩΝΟΡ1Φ-3ΞΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
101359
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-11-23
Θέμα
Κωδικοποίηση και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου με bungalows, με τίτλο: «ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ - SUNRISE VILLAGE», κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 497 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας: «ΛΑΡΑ Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.», στη θέση: «Αχλαδόκαμπος», της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, Δ.Ε. Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΛΑΡΑ Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΑΩΝΟΡ1Φ-3ΞΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΘΟΩΟΡ1Φ-ΤΞΖ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
80005
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/05/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μεσσήνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
315780
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4089360
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.934920
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.933130
NATURA 2000
ΟΧΙ