← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
62ΒΣΟΡ1Θ-9ΑΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
446
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-03-23
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ πρωτ 4407-23-11-2021 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου<br /> «υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την ονομασία “ARIADNI BEACH” ιδιοκτησίας ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ ,<br /> δυναμικότητας 316 κλινών τεσσάρων αστέρων» στη θέση Γαργαδώρος Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/62ΒΣΟΡ1Θ-9ΑΣ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΩΖΡΟΡ1Θ-Ρ4Θ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4407
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/11/2021
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
655737.186
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3894223.571
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.181500
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.712020
NATURA 2000
ΟΧΙ