← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΒΥ1ΟΡ1Γ-0ΚΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
3567/25-01-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-01-23
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 63569-14-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΘΩΟΡ1Γ-ΤΚ8) Απόφασης Συντονιστή Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 8): «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,3MW στη θέση “Κεφαλόβρυσο” Τ.Κ. Πευκόφυτου Δ.ΕΑρρένων Δήμου Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Η τροποποίηση αφορά: α) την μεταβολή της θέσης εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού σε νέο γήπεδο – αλλαγή συντεταγμένων θέσης σταθμού και συνεπακόλουθη επέκταση του αγωγού προσαγωγής ύδατος κατά περίπου 300μ. και β) την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού παραγωγής, από 300KW σε 500KW, συνέπεια της αλλαγής θέσης (αύξηση ύψους πτώσης ύδατος) αλλά και επανεκτίμησης του δυναμικού. <br /> Φορέας του έργου: «ΙΝΤΡΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΜΙΚΕ» <br /> Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2201699226
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΙΝΤΡΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΜΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΒΥ1ΟΡ1Γ-0ΚΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
9ΖΘΩΟΡ1Γ-ΤΚ8
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
63569
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14/06/2022
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Νεστορίου
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.251100
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
45.777120
NATURA 2000
ΟΧΙ