← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΒΙΛΟΡ1Υ-ΓΡΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
9412
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 42,7 MWp της εταιρείας European Solar Farms Greece ApS», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2205766724, και πρόκειται να εγκατασταθούν στις θέσεις «Δροσιά 1», «Δροσιά 2», «Δροσιά 3», «Προφήτης Ηλίας 2» και «Καμήλα 4» της ΤΚ Μαυρονερίου ΔΕ Κιλκίς Δήμου Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ: 2205766724).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
European Solar Farms Greece ApS
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΙΛΟΡ1Υ-ΓΡΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κιλκίς
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κιλκίς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
398569.000
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4530713.079
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.923840
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.797130
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22144