← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΞΚ5ΟΡ1Υ-ΙΒΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
9277/19-01-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικό ασβέστιο) εμβαδού183.000,30τ.μ., που βρίσκεταισε δημόσια Δασική έκταση, εντός του Αγροκτήματος Μετάλλων, στη θέση «Ισώματα», της ΤΚ Μετάλλων, του Δήμου Εμμ. Παππά, Π.Ε. Σερρών.<br /> Φορέας εκμετάλλευσης του έργου: «Κωνσταντινίδης Ανδρέας – Κουγιουρούκης Κωνσταντίνος»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Κωνσταντινίδης Ανδρέας – Κουγιουρούκης Κωνσταντίνος
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΞΚ5ΟΡ1Υ-ΙΒΥ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Εμμανουήλ Παππά
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
477719.056
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4549042.276
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.094920
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.736470
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22142