← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Μ09ΟΡ1Ι-ΑΜΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
971
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-01-21
Θέμα
Ανανέωση – Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λέρου Ι.Π. 10.000 ατόμων - έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα –οδός πρόσβασης στην ΕΕΛ στην ΔΚ-ΔΕ Λέρου Δήμου Λέρου ΠΕ Καλύμνου ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Λέρου – φορέα του έργου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δήμος Λέρου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Μ09ΟΡ1Ι-ΑΜΒ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λέρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
754755.8323
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4115171.6885
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.150810
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.870220
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
17424