← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
61Ω34653Π8-ΖΝΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99420/6492
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-20
Θέμα
Tροποποίηση και αναδιατύπωση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ-νσης ΕΑΡΘ-ΥΠΕΚΑ: 181481-16.4.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας “FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ”, που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΒΕΑΣ03-ΤΕ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ: 33395-1878-05.04.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΡΠ4Ζ4653Π8-ΞΝΥ)
Φορέας έργου
FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61Ω34653Π8-ΖΝΚ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΑΣ0-3ΤΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
181481
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
16/04/2013
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
148
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
417.361.56
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4.196.463.96
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
0.002230
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
19.516230
NATURA 2000
ΟΧΙ