← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΕΣΚΟΡ1Θ-ΥΒ6
Αρ. πρωτοκόλλου
3776
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-10-20
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα και Παραγωγής Ζωοτροφών (Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα) ιδιοκτησίας ¨Γ. ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΤΑΕ Α.Ε.¨» στη θέση Χαλέπα – Κάτω Πλατανιάς Μαρωνιάς Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ¨Γ. ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΤΑΕ Α.Ε.¨
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΣΚΟΡ1Θ-ΥΒ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
13
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σητείας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
690014.66
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3892241.00
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.157730
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.087800
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15556