← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΤΟ0ΟΡ10-4ΟΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
189839
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-10-20
Θέμα
Ανανέωση της αρ.100587-12090-30-12-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.701-28246-18-2-2014, αρ.1992-78234-23-5-2016, αρ.1411-73489-19-5-2017 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 19,2 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ ΡΤΟ0ΟΡ10-4ΟΔ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΠΨΡΟΡ10-ΚΕΛ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1411/73489
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19/05/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Καρύστου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
NATURA 2000
ΟΧΙ