← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΣΒ64653Π8-Η7Σ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/85511/5643
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-10-20
Θέμα
Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’αριθμ.οικ.ΔΙ.ΠΕ.Χ.Ω-Π.Στ.Ε-16916-1574-05-03-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, όπως ισχύει, για το λατομείο αδρανών υλικών της «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε.», στη θέση «ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ» Δήμου Θήβας Π.Ε. Βοιωτίας.
Φορέας έργου
ΥΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣΒ64653Π8-Η7Σ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΨΩ6ΟΡ10-ΩΜΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1623/75964
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
08/03/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θηβαίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
NATURA 2000
ΟΧΙ